دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : روح الله   جعفری

پست الکترونیکی : r-jafari@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

نوع همکاری : تمام وقت

روح الله جعفری

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

^